52 Thủ Thuật Tăng Tốc PHP

1. Biến

- Khai báo khởi tạo biến định kiểu nhanh hơn 376% so với không định kiểu. - Hằng chậm hơn 146% so với biến. - Biến cục bộ nhanh hơn 9.9% biến toàn cục.

2. Hàm làm việc với chuỗi

- 'string' nhan hơn 0.26% so với "string" - "String" nhanh hơn 4% so với cú pháp HEREDOC - "Stringn" nhanh hơn 108% so với 'String'."n" - 'String'.$var nhanh hơn 28% so với "String$var" - 'string '.$var.' string' nhanh hơn 55% so với sprintf('string %s string', $var) - "n" nhanh hơn 70% so với chr(10) - strnatcmp() nhanh hơn 4.95% so với strcmp() - strcasecmp() nhanh hơn 45% so với preg_match() - strcasecmp() nhanh hơn 6.6% so với strtoupper($string) == "STRING" - strcasecmp() nhanh hơn 13% so với strnatcasecmp() - strtr($string, $string1, $string2) nhanh hơn 10% so với str_replace() - str_replace() nhanh hơn 161% so với strtr($string, $array) - stristr() nhanh hơn 10% so với stripos() - strpos() nhanh hơn 9.7% so với strstr() - isset($str{5}) nhanh hơn 176% so với strlen($str) > 5 - str_replace($str, $str, $str) hai lần nhanh hơn 17% so với str_replace(array, array, string) - list() = explode() nhanh hơn 13% so với substr($str, strpos($str))

3. Hàm làm việc với số

- ++$int nhanh hơn 10% so với $int++ - (float) nhanh hơn 48% so với settype($var, 'float')

4. Hàm làm việc với mảng

- list() = $array; nhanh hơn 3.4% so với gán từng giá trị - in_array() nhanh hơn 6% so với array_search - isset($array[$key]) nhanh hơn 230% so với array_key_exists() - !empty($array) nhanh hơn 66% so với count($array)

5. Hàm xuất

- echo nhanh hơn 5% so với print() - echo ' '.' ' nhanh hơn 0.44% so với echo ' ',' '

6. Hàm, phương thức và cách thức gọi

- call_user_func() chậm hơn 54% so với gọi trực tiếp hàm - call_user_func() chậm hơn 59% so với gọi phương thức tĩnh (static method) - call_user_func() chậm hơn 65% so với gọi phương thức (của một đối tượng) - function() nhanh hơn 119% so với static::method() - $this->method() nhanh hơn 116% so với static::method() - declared static::method() nhanh hơn 93% so với static::method()

7. Hàm, phương thức

- Truyền tham trị nhanh hơn 3% so với truyền tham chiếu - Không tham chiếu (no reference ) nhanh hơn 1.7% so với tham chiếu (Return by reference)

8. Làm việc với File

- Scandir() nhanh hơn 4% so với opendir(), readdir(), closedir() - file_get_contents() nhanh hơn 52% so với fopen(), fread(), fclose() - file_get_contents() nhanh hơn 39% so với implode("n", file())

9. Hàm ghi bộ đệm (Cache)

- xcache_set() nhanh hơn 1,645% so với file_put_contents() - xcache_set() nhanh hơn 646% so với memcache->set() - xcache_get() nhanh hơn 1,312% so với memcache->get()

10. Hàm (Tổng quát)

- if elseif else nhanh hơn 0.78 % so với switch - @Error supression (bỏ báo lỗi nếu có) chậm hơn 235% so với without - $_SERVER['REQUEST_TIME'] nhanh hơn 59% so với time() - min(array) nhanh hơn 16% so với min(int, int) - require_once() nhanh hơn 24% so với include() - require_once() nhanh bằng include_once() - include('đường dẫn tương đối') nhanh hơn 37% so với include('đường dẫn tuyệt đối')

11. Chuỗi chính quy (regular expressions)

- str_replace() nhanh hơn 40% so với preg_replace() - ereg('regex') nhanh hơn 17% so với preg_match('/regex/') - preg_match('/regex/i') nhanh hơn 68% so với eregi('regex')

12. Top 10 các hàm có ích nhất - đắt giá nhất

- file_put_contents() - opendir() readdir() closedir() - scandir() - fopen() fread() fclose() - memcache->get() - memcache->set() - implode('n', file()) - include() - include_once() - file_get_contents()

13. Top 10 các hàm tiết kiệm thời gian nhiều nhất ( biggest time savers (per call))

- xcache_set() vs. file_put_contents() - xcache_get() vs. memcache->get() - xcache_set() vs. memcache->set() - file_get_contents() vs. fopen(), fread(), fclose() - file_get_contents() vs. implode('n', file()) - include(relative) vs. include(full_path) - require_once() vs. include() - scandir() vs. opendir() readdir() closedir() - static method vs. call_user_func() - preg_match(/regex/i) vs. eregi(regex)
Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét