Chia cột trong trong Bootstrap

chia cột trong bootstrap


3 cột bằng nhau Bootstrap CSS cho desktops


<div class="row">

        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>

        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>

        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>

      </div>

Chia 2 cột 8 - 4 trong Bootstrap cho desktops

<div class="row">

        <div class="col-md-8">.col-md-8</div>

        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>

      </div>

Chia 3 cột 3 - 6 - 4 trong Bootstrap cho desktops


<div class="row">

        <div class="col-md-3">.col-md-3</div>

        <div class="col-md-6">.col-md-6</div>

        <div class="col-md-3">.col-md-3</div>

      </div>

Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét