Cách tự tạo một tài liệu XML

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã đề cập và giới thiệu đến các bạn Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web. Tiếp bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài … PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã đề cập và giới thiệu đến các bạn Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web. Tiếp bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài liệu XML như thế nào? Trước tiên mình sẽ đưa ra một ví dụ dưới đây để các bạn có thể hình dung một tài liệu XML nó ra làm sao nhé. aaa bbb 1/1/03 Tomatoes 25 $1.25 Tomatoes 25 $1.25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aaa bbb 1/1/03 Tomatoes 25 $1.25 Tomatoes 25 $1.25 1. Xây dựng tài liệu XML hợp khuôn dạng Một tài liệu XML hợp khuôn dạng: Chỉ định dấu hiệu nhận dạng thông tin về nội dung tài liệu. Có phần tử gốc root. Tạo các phần tử con lồng nhau trong phần tử gốc. Một tài liệu XML có thể có nhiều phần. Các phần được gọi là một thực thể(entity). Một thực thể có thể tham chiếu đến một thực thể khác. Khi đó thực thể tham chiếu sẽ được đưa vào tài liệu. Dưới đây mình sẽ tách ví dụ phía trên ra từng phần cụ thể để các bạn dễ hình dung. //Chỉ định nhận dạng tài liệu 1 //Chỉ định nhận dạng tài liệu //Phần tử gốc 1 //Phần tử gốc ............//Các phần tử con lồng trong phần tử gốc 1 2 3 ............//Các phần tử con lồng trong phần tử gốc 2. Khoảng trắng Các kí tự spacebar, backspace, Tab, kí tự xuống dòng đều được xem là khoảng trắng đối với trình phân tích XML. Ví dụ: 2 mẫu tài liệu dưới đây hoàn toàn khác nhau. aaa Tomatoes 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 aaa Tomatoes 6 aaa Tomatoes 6 1 2 3 4 5 6 7 aaa Tomatoes 6 3. Định dạng và dữ liệu kí tự Định dạng bao gồm: Thẻ bắt đầu. Thẻ kết thúc Các phần tử thẻ rỗng Các tham chiếu thực thể Các tham chiếu kí tự Lời chú thích Phân đoạn CDATA khai báo kiểu tài liệu và chỉ thị xử lý. Các dữ liệu còn lại trong tài liệu không được định dạng thì được xem là dữ liệu kí tự. 4. Phần khởi đầu tài liệu XML Khai báo XML Lời chú thích về tài liệu Chỉ thị xử lý Định nghĩa DTD (DTD nội). Khai báo XML Khai báo phiên bản Khai báo mã hóa. Mặc định là bản mã UTF-8. Mã Unicode, USC-2, USC-4. Khai báo thực thể độc lập (standalone) Yes: nếu không tham chiếu đến các thực thể khác No: ngược lại. Ví dụ: 1 Đang cập nhật nội dung
Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét