Cú pháp trong PHP

 cú pháp trong php
Cú pháp trong php

Cú pháp PHP căn bản

1 script PHP có thể đặt bất cứ nơi nào trong file 1 script PHP có bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

<?php

// PHP code goes here

?>

Đuôi mở rông của 1 file PHP là ".php" 1 file php thông thường chưa các thẻ HTML, và vài code PHP Bên dưới là mẫu 1 file PHP đơn giản, với 1 script PHP dùng hàm PHP "echo" để xuất text "Hello World!" trên 1 trang web: Note: PHP statements end with a semicolon (;). Chú Ý: Các câu lênh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)

Ghi chú hoặc comment in PHP

1 ghi chú (comment) trong code PHP là 1 dòng text mà PHP ko xử lý/đọc được được. Mục đích của chúng là cho những người đọc code nhìn và hiểu Ghi chú có thể được dùng để:
  • Để người khác hiểu bạn đang làm gì
  • Để giúp bạn ghi nhớ lại những cái bạn đã làm nhanh hơn - Hầu hết những lập trình viên thường phải quay lại xem code 1 hoặc 2 năm sau và phải tìm hiểu họ đã làm gì phần đó. Ghi chú có thể gợi nhớ lại những cái bạn đã suy nghĩ khi bạn viết code
PHP hỗ trợ vài cách ghi chú sau:

PHP nhận biết chữ hoa chữ thường như thế nào?

Trong PHP, tất cả các từ khóa (e.g. if, else, while, echo, etc.), class, functions, function người dùng định nghĩa nếu không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Như trong ví dụ bên dưới 3 câu lệnh đều bằng nhau: Tuy nhiên các tên biến thì lại phân biệt chữ hoa - chữ thường. Trong ví dụ bên dưới, chỉ câu lệnh đầu tiên sẽ hiện giá trị của biến $color (bởi vì $color, $COLOR, và $coLOR được PHP coi như 3 biến khác nhau)      
Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét