Câu lệnh include and require trong PHP

Câu lệnh include (hoặc require) sẽ lấy tất cả text/code/html có trong 1 file cụ thể và copy vào file mà đang dùng câu lệnh đó Các file được include rất hữu dụng khi bạn muốn dùng cùng đoạn code/html/text trên nhiều trang trong 1 website

Câu lệnh Include và Require trong PHP

Các bạn có thể gộp nội dung của 1 file PHP vào trong 1 file PHP khác (trước khi server thực thi chúng) với câu lệnh include hoặc require Câu lệnh include và require giống nhau y hệt ngoài trừ khi trường hợp chương trình bị lỗi thì:
  • Lệnh require sẽ tạo lỗi fatal error (E_COMPILE_ERROR) và dừng trình biên dịch
  • Lệnh include chỉ tạo một cảnh báo nên chương trình vẫn chạy cho đến cuối chương trình.
Cho nên nếu bạn muốn chương trình tiếp tục và hiện kết quả, thậm chí khi thiếu file thì dùng lệnh Include. Nếu không, trong trường hợp dùng Framework, CMS hoặc hệ thống PHP phức tạp, thì luôn luôn dùng câu lênh Require để gộp file. Điều này sẽ tránh ảnh hưởng tới bảo mật và sự vận hành, trong trường hợp 1 file quan trọng bị thiếu Việc gộp file giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩa là bạn có thể tạo file header, footer, menu chuẩn cho toàn bộ website. Trong trường hợp header cần chỉnh sửa, bạn chỉ cần chỉnh sửa file header.

Syntax câu lệnh Include và Require

include 'filename'; require 'filename';

Ví dụ dùng câu lệnh require:

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php require 'noFileExists.php';
echo "I have a $color $car.";
?>


</body>
</html>

Ví dụ dùng câu lênh include

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'noFileExists.php';
echo "I have a $color $car.";
?>


</body>
</html>

Điểm khác biệt giữa câu lệnh include và require

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 câu lệnh include require là khi dùng câu lệnh require (đúng nghĩa dịch của nó là bắt buộc) nếu PHP ko thể tìm thấy file thì chương trình sẽ dừng lại. Còn nếu dùng câu lệnh include thì chương trình vẫn tiếp tục chạy dù PHP không tìm thấy file
Dùng require khi file cần gồm bắt buộc và quan trọng đối với toàn bộ chương trình.
Dùng include khi file không quan trọng và bắt buộc đổi với chương trình, để chương trình vẫn được thực thi khi file ko tìm thấy
Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét